CILJEVI I ISHODI MASTER PROGRAMA

Osnovni cilj ovog multidisciplinarnog studijskog programa je obrazovanje nove generacije profesionalaca u oblasti sajber bezbjednosti čime se implicitno pospješuje i razvoj istraživački kapaciteta u ovoj oblasti. Takođe, ovaj postdiplomski akademski studijski program će pospješiti razvoj ljudskih kapaciteta i kvalitetno uspostavljanje sistema sajber bezbjednosti u svim organizacijama i institucijama, privatnom i javnom sektoru i na taj način podići nivo nacionalne bezbjednosti na viši nivo.

Program “Sajber bezbjednosti” je usmjeren na proučavanje nekoliko važnih karakteristika sajber bezbjednosti:

 • globalni aspekat i multidisciplinarnost sajber bezbjednosti,
 • raznolikost pojavnih oblika sajber napada i širokog opsega potencijalnih meta napada,
 • sveobuhvatno razumijevanje pojma sajber bezbjednosti i implikacija.

Posebna područja istraživanja uključuju oblasti ICT, bezbjednosti, ekonomije i međunarodnog prava.

Postdiplomski akdemski studijski program „Sajber bezbjednost“ omogućava obrazovanje stručnjaka koji će biti sposobni da:

 • na adekvatan način analiziraju prijetenje u sajber prostoru,
 • prepoznaju rizike od sajber napada,
 • organizuju i uspostave adekvatan sistem sajber zaštite, i
 • upravljaju sistemom sajber bezbjednosti obezbeđujući kontinuitet u poslovanju privatnom i javnom sektoru.

Adekvatna zaštita kritične informacione infrastrukture od nacionalnog interesa (vojska, policija, agencija za nacionalnu bezbjednost, tužilaštvo, sudstvo, zdravstvo, finansijske institucije, energetski sistemi, telekomunikacione kopmanije, ….) jedan je od primarnih zadataka Crne Gore. Iz tog razloga uspostavljanje studijskog programa koji će obezbijediti obrazovanje stručnjaka u oblasti sajber bezbjednosti koji će biti sposobni da odgovore savremenim izazovima uspostavljanja adekvatne zaštite u sajber prosotru je od primarne važnosti za Crnu Goru.

Znanja i kompetencije

Znanje studenata koji uspješno završe master studije u oblasti sajber bezbjednosti

 1. Koristi stručna znanja iz oblasti ICTa za kritičku analizu, vrednovanje i povezivanje novih kompleksnih ideja zaštite od sajber napada.
 2. Širi ili redifiniše postojeće znanje i/ili stručnu praksu u okviru oblasti bezbjednosti ili na tačkama presjeka više oblasti koje su u korelaciji sa oblasti bezbjednosti.
 3. Pokazuje razumijevanje prijetnji i rizika sajber bezbjednosti, sa aspekta međunarodne politike, ekonomije i bezbjednosti.
 4. Prepoznaje bezbjedonosne prijetnje po ICT, sa aspekta savremenih pristupa studija bezbjednosti (teorija, koncepata i sektora) i fenomena asimetričnog ratovanja (sajber napadi kao vrsta ratovanja- engl. cyber warfare).
 5. Posjeduje savremena znanja o vrstama prijetnji za uspješno funkcionisanje kritične infrastrukture (nacionalne i međunarodne) i rizicima savremene primjene ICT kritične infrastrukture .
 6. Poznaje principe organizovanja i upravljanja sistema bezbedjednosti, s posebnim naglaskom na sajber bezbjednost i druge povezane rizike (terorizam, organizovni kriminal…).
 7. Prati trendova razvoja u oblasti sajber bezbjednosti i unapređivanja sistema nacionalne bezbjednosti i njegove prilagođenosti međunarodnim standardima

Vještine

 1. Sposobnost za analiziranje prijetnji od sajber napada, organizovanje i uspostavljanje adekvatnog sistem sajber zaštite i upravljanja sistemom sajber bezbjednosti.
 2. Sposobnost za procjenjivanje aktuelnih i budućih rizika i izazova sajber bezbjednosti.
 3. Upravljanje projektima iz oblasti sajber bezbjednosti, sa aspekta bezbjedonosnih studija kroz multidisciplinarni pristup.
 4. Istraživanje i pronalaženje novih saznanja i rješenja iz oblasti suzbijanja izazova sajber bezbjednosti.
 5. Sposobnost za prepoznavanje rizika od sajber napada i pružanje ekspertske pomoći u pripremama za odbranu od sajber napada.
 6. Učestvovanje u nacionalnim timovima za izradu dokumenata bezbjedonosne politike za odbranu od sajber napada i sprečavanje sajber kriminala.
 7. Poznavanje strateškog, institucionalnog i zakonodavnog okvira u oblasti sajber bezbjednosti, zaštite podataka i svih vidova zloupotrebe u informacionoj sferi.
 8. Pružanje konsultantskih usluga u oblasti politike sajber bezbjednosti privrednim društvima i državnim institucijama.
 9. Sprovođenje permanentnih istraživanja iz domena sajber bezbjednosti, njenog uticaja na politiku i bezbjednost, kao i sa aspekta praktične primjene istraživanja iz ove oblasti.
 10. Sposobnost koordinacije aktivnosti na razvijanju koncepta sajber bezbjednosti na nacionalnom nivou i kompatibilnosti sa međunarodnim iskustvima.
 11. Primjena međunarodnih dokumenata (strategija, regulativa) i standarda u oblasti sajber bezbjednosti.

Kompetencije

 1. Pokazuje značajne rukovodeće kvalitete, inovacionu sposobnost i samostalnost u novim radnim i nastavnim kontekstima u kojima se rješavaju složeni problemi iz oblasti sajber bezbjednosti sa mnogim interaktivnim faktorima.
 2. Komunicira sa autoritetima učešćem u kritičkom dijalogu sa kolegama u struci. Istražuje i reflektuje društvene norme i odnose i uvodi mjere za njihovu promjenu.
 3. Analizira, vrednuje i povezuje nove složene ideje i na osnovu ovih procesa donosi strateške odluke. Pokazuje iskustvo u operativnim interakcijama i sposobnost donošenja odluka u jednom složenom okruženju. Unapređuje dalji socijalni i etički razvoj kroz akcije.
 4. Pokazuje sposobnost za postojanu posvećenost, razvoju novih ideja ili procesa i dobro razumijevanje procesa učenja
Po završenim Master studijama iz oblasti sajber bezbjednosti, studenti će biti osposobljeni da obavljaju poslove:
1. Rukovodilac odjeljenja sa informacionu bezbjednost u privatnom i javnom sektoru
2. Ekspert za testiranje i reviziju bezbjedonosnih performansi informacionih sistema
3. Konsultant za računarsku bezbjednost privrednih i državnih organizacija
4. Ekspert u pravnim poslovima u oblasti sajber bezbjednosti

Comments are closed